Školský vzdelávací program DIZAJNÉR MÉDIÍ

Kód a názov študijného odboru: 3431 M 02 – polygrafia, grafika tlačovín

 • Študijný odbor Polygrafia, grafika tlačovín je určený pre: chlapcov a dievčatá
 • Dĺžka a forma štúdia: štvorročné denné štúdium
 • Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
 • Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolvent školského vzdelávacieho programu DIZAJNÉR MÉDIÍ je kvalifikovaný odborník, schopný používať grafické techniky pri tvorbe dizajnu médií. Vie používať grafické techniky, vyberať vhodné materiály a technológie, používať stroje a zariadenia. Tvorí grafické návrhy pre dizajn médií podľa ideového zadania, vie vyberať vhodné materiály a technológie.

Odborné kompetencie absolventa:

 • ovládať technologické postupy v polygrafickej výrobe s využívaním poznatkov o technologických normách,
 • ovládať základy technológií spracovania textu a obrazu,
 • ovládať typografické pravidlá,
 • ovládať prevádzkovú a technologickú dokumentáciu rukopisov a ostatných reprodukčných podkladov,
 • ovládať postupy grafickej prípravy podkladov pre elektronické publikovanie a polygrafickú výrobu tlačovín,
 • ovládať grafické a zalamovacie programy,
 • ovládať zákonitosti kompozičného usporiadania prvkov v ploche tlačového média,
 • ovládať možnosti publikovania textu a obrazu a vedieť tieto vedomosti efektívne využiť pri grafickom návrhu produktu,
 • ovládať základy a zásady grafickej úpravy tlačových médií,
 • ovládať postupy spracovávania scenárov pre digitálne spracovanie obrazu.